top of page
SkaperkraftValdres_Hoved_Lang_POS_2x.png

Det finnes et hav av nye muligheter som resultat av den teknologiske utviklingen. Skaperkraft Valdres jobber for at Valdres skal bli best mulig rustet for å gripe disse mulighetene.  
Uavhengig av alder, bakgrunn og bransje – skal vi la folk utforske det ukjente, kjenne det tradisjonelle og med dét skape nye muligheter.

Skaperkraft Valdres SA (SkV) ble stiftet i juli 2019 på oppfordring fra Rådmannsutvalget i Valdres (RU). Dette var resultatet av et forprosjekt som så på hvordan Valdres best kan jobbe for å utvikle kompetanse på moderne teknologi, og gjennom det langsiktig bygge kompetanse for å gripe mulighetene i «en ny verden av teknologier og muligheter» Hvordan vi kan utvikle grobunn for et bredere anlagt næringsliv, og hvordan kan vi hjelpe det etablerte næringslivet til å forholde seg aktivt til både muligheter og utfordringer som kommer av den teknologiske utviklingen.

SkV er et non-profitt samvirkeforetak med et styre bestående av de tre stifterne: Bravoo v/Heidi Bragerhaug, Gudbrand Heiene som privatperson og Innovangsjon v/Dag Inge Bruflot. Det er verd å presisere at ingen i styret er teknologientusiaster. Vi engasjerer oss i dette fordi vi er Valdresentusiaster og tror dette kan gjøre en forskjell for folketallet i 2050.

Vi jobber nå med et 4-årig oppstartprosjekt (2020-2023) for en betydelig satsing for hele Valdres der vi tar tak i 6 satsingsområder: 

  • Atferdsendring (Etablere nye tenke- og handlemåte i bedrifter, institusjoner og hos enkeltpersoner)

  • Makerspace 

  • Kodeklubber

  • Skoler og offentlig sektor

  • Entreprenørskap

  • Næringsliv 

Disse utdypes i vår siste statusrapport som du finner her. En kortversjon av denne finner du her.

bottom of page