Det finnes et hav av nye muligheter som resultat av den teknologiske utviklingen. Skaperkraft Valdres jobber for at Valdres skal bli best mulig rustet for å gripe disse mulighetene.  
Uavhengig av alder, bakgrunn og bransje – skal vi la folk utforske det ukjente, kjenne det tradisjonelle og med dét skape nye muligheter.

Skaperkraft Valdres SA (SkV) ble stiftet i juli 2019 på oppfordring fra Rådmannsutvalget i Valdres (RU). Dette var resultatet av et forprosjekt som så på hvordan Valdres best kan jobbe for å utvikle kompetanse på moderne teknologi, og gjennom det langsiktig bygge kompetanse for å gripe mulighetene i «en ny verden av teknologier og muligheter» Hvordan vi kan utvikle grobunn for et bredere anlagt næringsliv, og hvordan kan vi hjelpe det etablerte næringslivet til å forholde seg aktivt til både muligheter og utfordringer som kommer av den teknologiske utviklingen.

SkV er et non-profitt samvirkeforetak med et styre bestående av de tre stifterne: Bravoo v/Heidi Bragerhaug, Gudbrand Heiene som privatperson og Innovangsjon v/Dag Inge Bruflot. Det er verd å presisere at ingen i styret er teknologientusiaster. Vi engasjerer oss i dette fordi vi er Valdresentusiaster og tror dette kan gjøre en forskjell for folketallet i 2050.

Vi jobber nå med et 4-årig oppstartprosjekt (2020-2023) for en betydelig satsing for hele Valdres der vi tar tak i 6 satsingsområder: 

  • Atferdsendring (Etablere nye tenke- og handlemåte i bedrifter, institusjoner og hos enkeltpersoner)

  • Makerspace 

  • Kodeklubber

  • Skoler og offentlig sektor

  • Entreprenørskap

  • Næringsliv 

Disse utdypes i vår siste statusrapport som du finner her.

Skaperkarft Valdres har ingen produksjon som gir inntekter. Vi håper derfor at de som har nytte og glede av en slik langsiktig satsing kan se på det som en langsiktig investering å støtte opp om driften. 

Skaperkraft Valdres

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller innspill.

E-post: post@skaperkraftvaldres.no 

Tlf: +47 41 33 54 96